لیست دوره‌های تخصصی
سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران _ 1401/11/17

سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران _ 1401/11/17

ارائه از: نسرين هاشم زاده
Test Dba

Test Dba

ارائه از: تورج ايران نژاد
سمينار مديريت محصول _1401/11/03

سمينار مديريت محصول _1401/11/03

ارائه از: مريم رسول اف
بازارسرمايه _ نوبت 1

بازارسرمايه _ نوبت 1

ارائه از: فاطمه رجاور
بازارسرمايه _ نوبت 2

بازارسرمايه _ نوبت 2

ارائه از: فاطمه رجاور
بازارسرمايه _ نوبت3

بازارسرمايه _ نوبت3

ارائه از: فاطمه رجاور