لیست دوره‌های تخصصی
دوره  تشريح مدل مجازي _ اسفند ماه 1401

دوره تشريح مدل مجازي _ اسفند ماه 1401

ارائه از: معصومه رمضاني
 مديريت محصول

مديريت محصول

ارائه از: مريم رسول اف
اصول سرپرستي _ 1401/12/05

اصول سرپرستي _ 1401/12/05

ارائه از: نسرين هاشم زاده
سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران _ 1401/11/17

سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران _ 1401/11/17

ارائه از: نسرين هاشم زاده
بازارسرمايه _ نوبت 1

بازارسرمايه _ نوبت 1

ارائه از: فاطمه رجاور
بازارسرمايه _ نوبت 2

بازارسرمايه _ نوبت 2

ارائه از: فاطمه رجاور