لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
توسعه مهارت های حرفه ای ویژه مدیران عامل هلدینگ فولاد خوزستان

توسعه مهارت های حرفه ای ویژه مدیران عامل هلدینگ فولاد خوزستان

ارائه از: منيره حاصلي
کارشناسی بازرگانی نوبت 10

کارشناسی بازرگانی نوبت 10

ارائه از: منيره حاصلي
کاردانی حسابداری نوبت 42

کاردانی حسابداری نوبت 42

ارائه از: منيره حاصلي
کاردانی بازرگانی نوبت 14

کاردانی بازرگانی نوبت 14

ارائه از: منيره حاصلي