لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
اصول سرپرستي _ 1401/12/05

اصول سرپرستي _ 1401/12/05

ارائه از: نسرين هاشم زاده
سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران _ 1401/11/17

سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران _ 1401/11/17

ارائه از: نسرين هاشم زاده
طبقه بندي مشاغل _ 1401/10/26

طبقه بندي مشاغل _ 1401/10/26

ارائه از: نسرين هاشم زاده
سبد قابليتهاي روسائ دفاتر مديران _   1401/10/05

سبد قابليتهاي روسائ دفاتر مديران _ 1401/10/05

ارائه از: نسرين هاشم زاده
اسناد و بايگاني _ 1401/09/21

اسناد و بايگاني _ 1401/09/21

ارائه از: نسرين هاشم زاده
طبقه بندي مشاغل _ 1401/09/13

طبقه بندي مشاغل _ 1401/09/13

ارائه از: نسرين هاشم زاده
مديريت عمومي _ 1401/08/27

مديريت عمومي _ 1401/08/27

ارائه از: نسرين هاشم زاده