لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
سبد قابليتهاي روئساي دفاتر مديران _1403/03/20

سبد قابليتهاي روئساي دفاتر مديران _1403/03/20

ارائه از: نسرين هاشم زاده
مديريت اسناد و بايگاني _ 1402/10/18

مديريت اسناد و بايگاني _ 1402/10/18

ارائه از: نسرين هاشم زاده
طبقه بندي مشاغل _ 1402/09/19

طبقه بندي مشاغل _ 1402/09/19

ارائه از: نسرين هاشم زاده
طبقه بندي مشاغل _ 1402/04/11

طبقه بندي مشاغل _ 1402/04/11

ارائه از: نسرين هاشم زاده
قانون كار و تامين اجتماعي_ 1402/02/31

قانون كار و تامين اجتماعي_ 1402/02/31

ارائه از: نسرين هاشم زاده
اصول سرپرستي _ 1401/12/05

اصول سرپرستي _ 1401/12/05

ارائه از: نسرين هاشم زاده