لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
دوره مجازي اصول و فنون مذاكره

دوره مجازي اصول و فنون مذاكره

ارائه از: زهرا مقدم
مديريت اجرايي 146

مديريت اجرايي 146

ارائه از: زهرا مقدم
مديريت اجرايي 147

مديريت اجرايي 147

ارائه از: زهرا مقدم
مديريت منابع انساني _ 44

مديريت منابع انساني _ 44

ارائه از: زهرا مقدم
مدیریت منابع انسانی _ نوبت 42

مدیریت منابع انسانی _ نوبت 42

ارائه از: زهرا مقدم
مديريت اجرايي - نوبت 145

مديريت اجرايي - نوبت 145

ارائه از: زهرا مقدم
مديريت منابع انساني-41

مديريت منابع انساني-41

ارائه از: زهرا مقدم