لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
MITM 37

MITM 37

ارائه از: مهدیس موسوی
Post MBA گرايش هوش كسب وكار و علم داده نوبت 1

Post MBA گرايش هوش كسب وكار و علم داده نوبت 1

ارائه از: مهدیس موسوی
MBA مدیریت بازرگانی - نوبت 3

MBA مدیریت بازرگانی - نوبت 3

ارائه از: مهدیس موسوی
MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 29

MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 29

ارائه از: مهدیس موسوی
MITM 36

MITM 36

ارائه از: مهدیس موسوی
MITM 35

MITM 35

ارائه از: مهدیس موسوی