لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
دوره مبارزه با پولشويي _ اختصاصي شهر صنعتي كاوه

دوره مبارزه با پولشويي _ اختصاصي شهر صنعتي كاوه

ارائه از: آرزو موسوي
دوره ارتباطات و تبليغات _ مدرس دكتر عاملي

دوره ارتباطات و تبليغات _ مدرس دكتر عاملي

ارائه از: آرزو موسوي
روش هاي حفظ ونگهداري اسناد _ مدرس سركار خانم پيروي

روش هاي حفظ ونگهداري اسناد _ مدرس سركار خانم پيروي

ارائه از: آرزو موسوي
دوره مدیریت کسب و کار ـ مدرس آقای ثقه الاسلامی

دوره مدیریت کسب و کار ـ مدرس آقای ثقه الاسلامی

ارائه از: آرزو موسوي
دوره فرايند هاي فروش و قيمت گذاري _ مدرس دكتر همايون

دوره فرايند هاي فروش و قيمت گذاري _ مدرس دكتر همايون

ارائه از: آرزو موسوي
دوره آشنايي با مفاهيم بازاريابي ونشان تجاري _ شركت آرين پارس موتور لاماري

دوره آشنايي با مفاهيم بازاريابي ونشان تجاري _ شركت آرين پارس موتور لاماري

ارائه از: آرزو موسوي
دوره آشنایی با نظام پاداش و عملكرد _ اختصاصي شركت ستاره ايران

دوره آشنایی با نظام پاداش و عملكرد _ اختصاصي شركت ستاره ايران

ارائه از: آرزو موسوي
دوره بازاريابي و برند _ اختصاصي شركت ستاره ايران

دوره بازاريابي و برند _ اختصاصي شركت ستاره ايران

ارائه از: آرزو موسوي
دوره قيمت گذاري و فروش _ اختصاصي شركت ستاره ايران

دوره قيمت گذاري و فروش _ اختصاصي شركت ستاره ايران

ارائه از: آرزو موسوي
زبان انگليسي سطح مقدماتي _  اختصاصي شركت  ام آي سرويسز ليميتد كيش

زبان انگليسي سطح مقدماتي _ اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

ارائه از: آرزو موسوي
هوش هيجاني  _  اختصاصي شركت  (( ام آي سرويسز كيش ))

هوش هيجاني _ اختصاصي شركت (( ام آي سرويسز كيش ))

ارائه از: آرزو موسوي
دوره مجازي مديريت انبار و انبارداري _  اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

دوره مجازي مديريت انبار و انبارداري _ اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

ارائه از: آرزو موسوي
دوره قانون تجارت _ اختصاصي شركت زربام پارت _ 1402/05/22

دوره قانون تجارت _ اختصاصي شركت زربام پارت _ 1402/05/22

ارائه از: آرزو موسوي
دوره گمرك و ترخيص كالا _ اختصاصي هلدينگ رايزكو

دوره گمرك و ترخيص كالا _ اختصاصي هلدينگ رايزكو

ارائه از: آرزو موسوي
دوره مديران SBU اختصاصي شركت رايزكو

دوره مديران SBU اختصاصي شركت رايزكو

ارائه از: آرزو موسوي
سفارشات خارجي / اختصاصي شركت فناوري آزمايشگاهي

سفارشات خارجي / اختصاصي شركت فناوري آزمايشگاهي

ارائه از: آرزو موسوي