لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
ارزيابي و مديريت عملكرد كاركنان1401/07/20

ارزيابي و مديريت عملكرد كاركنان1401/07/20

ارائه از: محمد جعفر زرين نگار