لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
 کانون ارزیابی وتوسعه مدیران (برخط ) سازمان تامین اجتماعی

کانون ارزیابی وتوسعه مدیران (برخط ) سازمان تامین اجتماعی

ارائه از: فرح انگیز عبداله زاده نمینی