لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
دوره اصول  مديريت وسرپرستي _ اختصاصي شركت صنعتي معدني مهرابين فولاد

دوره اصول مديريت وسرپرستي _ اختصاصي شركت صنعتي معدني مهرابين فولاد

ارائه از: مريم رسول اف
 مديريت محصول

مديريت محصول

ارائه از: مريم رسول اف
دوره آموزشي كارآفرين جوان  _        گروه  اول

دوره آموزشي كارآفرين جوان _ گروه اول

ارائه از: مريم رسول اف
دوره آموزشي كار آفرين جوان _ گروه سوم

دوره آموزشي كار آفرين جوان _ گروه سوم

ارائه از: مريم رسول اف