لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
MITM38

MITM38

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
حسابداری ارزش منابع انسانی -نوبت 5

حسابداری ارزش منابع انسانی -نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
حسابداری حقوق و دستمزد-نوبت 3

حسابداری حقوق و دستمزد-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت منابع انسانی-نوبت 40

مدیریت منابع انسانی-نوبت 40

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جامع مدرسه حرفه اي فروش- نوبت 5

جامع مدرسه حرفه اي فروش- نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
انبارداري -نوبت 10

انبارداري -نوبت 10

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 28

MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 28

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت اجرایی-نوبت 144

مدیریت اجرایی-نوبت 144

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت و برنامه ريزي هولدينگ (ازاستراتژي تا ساختار)-نوبت 4

مديريت و برنامه ريزي هولدينگ (ازاستراتژي تا ساختار)-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
ثبت سفارش واردات کالا در سامانه جامع- نوبت 14

ثبت سفارش واردات کالا در سامانه جامع- نوبت 14

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کانون ارزیابی و توسعه مدیران (صمت )

کانون ارزیابی و توسعه مدیران (صمت )

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهندسي فروش وفروشهاي حضوري-نوبت  96

مهندسي فروش وفروشهاي حضوري-نوبت 96

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه واحد آموزش

جلسه واحد آموزش

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مجازی حسابداری 1-نوبت 1

مجازی حسابداری 1-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاريابي صنعتي B2B -نوبت 1

بازاريابي صنعتي B2B -نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی-نوبت 5

حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی-نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهندسی فروش و فروش های حضوری-نوبت 97

مهندسی فروش و فروش های حضوری-نوبت 97

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهندسی فروش و فروش های حضوری-نوبت 95

مهندسی فروش و فروش های حضوری-نوبت 95

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جامع مدیریت بازاریابی-نوبت 24

جامع مدیریت بازاریابی-نوبت 24

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جامع مدرسه حرفه ای فروش-نوبت 3

جامع مدرسه حرفه ای فروش-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاریابی دیجیتال-نوبت 31

بازاریابی دیجیتال-نوبت 31

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت منابع انساني-نوبت 39

مديريت منابع انساني-نوبت 39

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازرگانی مقدماتی-نوبت 1

بازرگانی مقدماتی-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي داخلي-نوبت 45

آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي داخلي-نوبت 45

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
حسابداری حقوق و دستمزد-نوبت 2

حسابداری حقوق و دستمزد-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)-نوبت 38

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)-نوبت 38

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اصول حسابداری 2-نوبت 126

اصول حسابداری 2-نوبت 126

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه چگونگی ادامه همکاری با سازمان

جلسه چگونگی ادامه همکاری با سازمان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
حسابداري ارزش منابع انساني-نوبت 4

حسابداري ارزش منابع انساني-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه شوراي مديران

جلسه شوراي مديران

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MBA  یکساله-نوبت 3

MBA یکساله-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاريابي ديجيتال-نوبت 6

بازاريابي ديجيتال-نوبت 6

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه هم انديشي درخصوص برگزاري دوره

جلسه هم انديشي درخصوص برگزاري دوره

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه ارزبايي اساتید

جلسه ارزبايي اساتید

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MBA- بازاريابي استراتژيک-نوبت 27

MBA- بازاريابي استراتژيک-نوبت 27

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مصاحبه دوره DBA صنعت خودرو

مصاحبه دوره DBA صنعت خودرو

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاريابي ديجيتال-نوبت 30

بازاريابي ديجيتال-نوبت 30

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت بازرگاني 1-نوبت 7

مديريت بازرگاني 1-نوبت 7

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اینکوترمز-نوبت 1

اینکوترمز-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدرسه حرفه ای فروش نوبت 4

مدرسه حرفه ای فروش نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهندسي فروش و فروش هاي حضوری-نوبت 95

مهندسي فروش و فروش هاي حضوری-نوبت 95

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 1

مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
 آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي بين المللي-نوبت 37

آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي بين المللي-نوبت 37

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه دفتر تخصصي

جلسه دفتر تخصصي

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
برندسازي در استارتاپ ها-نوبت 1

برندسازي در استارتاپ ها-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جامع بهينه سازي موتورهاي جستجو(سئو سايت) -نوبت 2

جامع بهينه سازي موتورهاي جستجو(سئو سايت) -نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
رفع تعهد ارزي صادرات وتامين مالي واردات در شرايط تحريم-نوبت 1

رفع تعهد ارزي صادرات وتامين مالي واردات در شرايط تحريم-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جامع مدرسه حرفه ای فروش-نوبت 1

جامع مدرسه حرفه ای فروش-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مفاهيم برنامه ريزي و کنترل پروژه-نوبت 3

مفاهيم برنامه ريزي و کنترل پروژه-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت اجرايي-نوبت 143

مديريت اجرايي-نوبت 143

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
Post MBA in Data Science

Post MBA in Data Science

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت ارتباط با مشتري(crm)_نوبت 1

مديريت ارتباط با مشتري(crm)_نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اصول و فنون مذاکرات تجاري-نوبت 3

اصول و فنون مذاکرات تجاري-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهندسي فروش و فروش حضوري-نوبت 93

مهندسي فروش و فروش حضوري-نوبت 93

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت ارتباط با مشتري -نوبت 37

مديريت ارتباط با مشتري -نوبت 37

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جامع مدرسه حرفه اي فروش -نوبت 2

جامع مدرسه حرفه اي فروش -نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
لينکدين در کسب و کار-نوبت 5

لينکدين در کسب و کار-نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اصول ديجيتال مارکتينگ کاربردي-نوبت 5

اصول ديجيتال مارکتينگ کاربردي-نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
ششمین وبیناراز  تئوری تا عمل

ششمین وبیناراز تئوری تا عمل

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت در عصر انقلاب صنعتي چهارم و تحولات نوظهور

مديريت در عصر انقلاب صنعتي چهارم و تحولات نوظهور

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
قراردادهاي بين المللي -نوبت 36

قراردادهاي بين المللي -نوبت 36

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه دفاع پایان نامه - نمایندگی

جلسه دفاع پایان نامه - نمایندگی

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاريابي ديجيتال-نوبت 28

بازاريابي ديجيتال-نوبت 28

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
تحقيقات بازار مقدماتي-نوبت 1

تحقيقات بازار مقدماتي-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 26

MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 26

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاريابي ديجيتال-نوبت 29

بازاريابي ديجيتال-نوبت 29

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MBA يكساله- نوبت 4

MBA يكساله- نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت منابع انساني-نوبت 38

مديريت منابع انساني-نوبت 38

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کارگاه آموزشي لينکدين-نوبت 4

کارگاه آموزشي لينکدين-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
معرفی برنامه پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران (شمسا) و نشست‌های پرسش و پاسخ

معرفی برنامه پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران (شمسا) و نشست‌های پرسش و پاسخ

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اينکوترمز-نوبت 5

اينکوترمز-نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
امور گمرکی و حمل و نقل-نوبت 1

امور گمرکی و حمل و نقل-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه نمايندگي ها

جلسه نمايندگي ها

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
سطح اول برنامه پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران (شمسا)

سطح اول برنامه پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران (شمسا)

برنامه‌ی “استعدادیابی و پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران”، با رویکردی نوین بر پایه‌ی شناسایی، ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 6

مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 6

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاريابي ديجيتال-نوبت 26

بازاريابي ديجيتال-نوبت 26

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
نوآوري و خلاقيت درمديريت شركت و‌كسب و‌كار در پساكرونا-نوبت 1

نوآوري و خلاقيت درمديريت شركت و‌كسب و‌كار در پساكرونا-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
كارگاه آموزشي لينكدين-نوبت 3

كارگاه آموزشي لينكدين-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت جامع بازاریابی-نوبت 23

مدیریت جامع بازاریابی-نوبت 23

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
 سئو سایت (دوره جامع بهینه سازی موتورهای جستجو)

سئو سایت (دوره جامع بهینه سازی موتورهای جستجو)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت منابع انساني-نوبت 37

مديريت منابع انساني-نوبت 37

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت جامع بازرگاني 2-نوبت 52

مديريت جامع بازرگاني 2-نوبت 52

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاريابي ديجيتال-نوبت 4

بازاريابي ديجيتال-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت جامع بازاريابي-نوبت 22

مديريت جامع بازاريابي-نوبت 22

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اصول و فنون مذاکره-نوبت 87

اصول و فنون مذاکره-نوبت 87

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت استراتژيك حرفه اي-نوبت 16

مديريت استراتژيك حرفه اي-نوبت 16

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اصول و فنون مذاکرات تجاري-نوبت 2

اصول و فنون مذاکرات تجاري-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیران شایسته بین المللی- International Competent Managers-نوبت1

مدیران شایسته بین المللی- International Competent Managers-نوبت1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مكاتبات تجاري به زبان انگليسي-نوبت 115

مكاتبات تجاري به زبان انگليسي-نوبت 115

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
امور گمركي و ترخيص كالا-نوبت 38

امور گمركي و ترخيص كالا-نوبت 38

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت ارتباط با مشتري(CRM)-نوبت 36

مديريت ارتباط با مشتري(CRM)-نوبت 36

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت و برنامه ريزي هولدينگ از استراتژي تا ساختار

مديريت و برنامه ريزي هولدينگ از استراتژي تا ساختار

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت جامع بازرگاني 1 -نوبت 4

مديريت جامع بازرگاني 1 -نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت صادرات

مدیریت صادرات

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MBA- يكساله اختصاصي سازمان آتش نشاني

MBA- يكساله اختصاصي سازمان آتش نشاني

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
لینکدین در کسب و کار-نوبت 2

لینکدین در کسب و کار-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کاردانی حسابداری نوبت 41

کاردانی حسابداری نوبت 41

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
آزمون DBA فارسی

آزمون DBA فارسی

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاریابی دیجیتال-نوبت 3

بازاریابی دیجیتال-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
آزمون کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
آشنايي با سيستم آموزش مجازي (گپ و گفت)

آشنايي با سيستم آموزش مجازي (گپ و گفت)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
 مدیریت منابع انسانی نوبت 35

مدیریت منابع انسانی نوبت 35

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت منابع انسانی نوبت 36

مدیریت منابع انسانی نوبت 36

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت منابع انسانی نوبت 34

مدیریت منابع انسانی نوبت 34

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت اجرایی نوبت 142

مدیریت اجرایی نوبت 142

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت منابع انسانی نوبت 33

مدیریت منابع انسانی نوبت 33

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
كانون ارزيابي و توسعه مديران شركت فرودگاه هاي كشور

كانون ارزيابي و توسعه مديران شركت فرودگاه هاي كشور

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اصول و فنون مذاکرات تجاری-نوبت 1

اصول و فنون مذاکرات تجاری-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
همايش عرصه يادگيري

همايش عرصه يادگيري

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاریابی و برندسازی در صادرات

بازاریابی و برندسازی در صادرات

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهارت هاي كاربردي مديريت در تجارت و بازرگاني بين الملل

مهارت هاي كاربردي مديريت در تجارت و بازرگاني بين الملل

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاریابی دیجیتال نوبت 2

بازاریابی دیجیتال نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کارشناسی حسابداری نوبت  13

کارشناسی حسابداری نوبت 13

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کارشناسی بازرگانی نوبت 9

کارشناسی بازرگانی نوبت 9

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت مدرن خريد، تامين کالا و خدمات

مديريت مدرن خريد، تامين کالا و خدمات

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
ثبت سفارش الكترونيك در تجارت ديجيتال با سامانه NTSW

ثبت سفارش الكترونيك در تجارت ديجيتال با سامانه NTSW

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
DBA-lyon5

DBA-lyon5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت بازرگانی-نوبت 1

مدیریت بازرگانی-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت مالي  - نوبت 17

مديريت مالي - نوبت 17

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کاردانی  حسابداری نوبت 40

کاردانی حسابداری نوبت 40

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بانکداري توسعه اي-اختصاصي بانک صنعت و معدن

بانکداري توسعه اي-اختصاصي بانک صنعت و معدن

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
وبينار نگاهي بر روندهاي نوين بازاريابي

وبينار نگاهي بر روندهاي نوين بازاريابي

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت مالی-نوبت 18

مدیریت مالی-نوبت 18

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت اجرایی دوره 41

مدیریت اجرایی دوره 41

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
آشنایی با نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی نوبت 1

آشنایی با نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت اجرایی نوبت 42

مدیریت اجرایی نوبت 42

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کارشناسی حسابداری نوبت 12

کارشناسی حسابداری نوبت 12

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت بازاریابی  نوبت 21

مدیریت بازاریابی نوبت 21

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
درس مديريت عمومي - تست

درس مديريت عمومي - تست

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MBA يكساله نوبت 1

MBA يكساله نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
---

---

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کاردانی بازرگانی نوبت  13

کاردانی بازرگانی نوبت 13

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کاردانی حسابداری نوبت 38

کاردانی حسابداری نوبت 38

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مكاتبات تجاري به زبان انگليسي

مكاتبات تجاري به زبان انگليسي

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
كارشناسي بازرگاني نوبت 8

كارشناسي بازرگاني نوبت 8

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت اجرايي 141

مديريت اجرايي 141

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازار سرمايه - نوبت 9

بازار سرمايه - نوبت 9

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازار سرمايه - نوبت 10

بازار سرمايه - نوبت 10

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
دوره مدیریت جامع بازرگانی

دوره مدیریت جامع بازرگانی

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
 MITM33

MITM33

این دوره ویژه دانشحویان دوره های حضوری است.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کاردانی بازرگانی نوبت 12

کاردانی بازرگانی نوبت 12

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
توسعه کسب و کار با اینستاگرام (بازاریابی و فروش اینستاگرامی)

توسعه کسب و کار با اینستاگرام (بازاریابی و فروش اینستاگرامی)

اینستاگرام هم اکنون یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی است که کاربران ایرانی نیز آن را ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هنر جاری سازی استراتژی

هنر جاری سازی استراتژی

علی رغم توانایی نوشتن برنامه استراتژیک در بسیاری از سازمان ها، فقط 10 درصد از آنها موفق ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه - مقدماتی

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه - مقدماتی

موفقیت و کسب درآمد از طریق بازار سرمایه اتفاقی نیست. بلکه نیازمند دارا بودن دانش تحلیل تکنیکال ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهارت های دیجیتال-شبکه های اجتماعی

مهارت های دیجیتال-شبکه های اجتماعی

هدف از این درس تجهیز كردن شما به درکی گسترده از فضاي مجازي و نحوه استفاده از ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهارت های دیجیتال - آشنایی با بازاریابی دیجیتال

مهارت های دیجیتال - آشنایی با بازاریابی دیجیتال

هدف اين دوره مجهز كردن شما به فهم كلي از بازاریابی دیجیتال، و پوشش انواع مختلف تکنیک‌ ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه-پیشرفته

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه-پیشرفته

موفقیت و کسب درآمد از طریق بازار سرمایه اتفاقی نیست. بلکه نیازمند دارا بودن دانش تحلیل تکنیکال ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه-حرفه ای

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه-حرفه ای

موفقیت و کسب درآمد از طریق بازار سرمایه اتفاقی نیست. بلکه نیازمند دارا بودن دانش تحلیل تکنیکال ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهارت های دیجیتال-موبایل در کسب و کار

مهارت های دیجیتال-موبایل در کسب و کار

هدف این دوره مجهز كردن شما به فهم كلی ازکابردهای تلفن همراه در توسعه کسب و کار، ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
دوره های اختصاصی ویژه سازمان ها

دوره های اختصاصی ویژه سازمان ها

سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد تا دوره های آموزشی به صورت اختصاصی و بومی شده به صورت ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی