لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران _ 1402/05/02

سبد قابليتهاي روساي دفاتر مديران _ 1402/05/02

ارائه از: مريم رجائيان
شايستگي هاي مديران

شايستگي هاي مديران

ارائه از: مريم رجائيان