لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
دوره 51 مدیریت اجرایی (مجموعه فرهنگي ورشي سايپا )

دوره 51 مدیریت اجرایی (مجموعه فرهنگي ورشي سايپا )

ارائه از: مهناز بيتندي
مدیریت اجرایی 45

مدیریت اجرایی 45

ارائه از: مهناز بيتندي
مدیریت اجرایی دوره 43

مدیریت اجرایی دوره 43

ارائه از: مهناز بيتندي
مدیریت اجرایی دوره 40

مدیریت اجرایی دوره 40

ارائه از: مهناز بيتندي