لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
رهبران صنعت ساختمان _ آنلاين

رهبران صنعت ساختمان _ آنلاين

ارائه از: فاطمه رجاور
رهبران صنعت ساختمان _ گروه اول _ 1402/04/22

رهبران صنعت ساختمان _ گروه اول _ 1402/04/22

ارائه از: فاطمه رجاور
رهبران صنعت ساختمان _ گروه دوم _ 1402/04/22

رهبران صنعت ساختمان _ گروه دوم _ 1402/04/22

ارائه از: فاطمه رجاور
بازارسرمايه _ نوبت 1

بازارسرمايه _ نوبت 1

ارائه از: فاطمه رجاور
بازارسرمايه _ نوبت 2

بازارسرمايه _ نوبت 2

ارائه از: فاطمه رجاور
بازارسرمايه _ نوبت3

بازارسرمايه _ نوبت3

ارائه از: فاطمه رجاور
 بازار سرمایه - نوبت  ۱۳

بازار سرمایه - نوبت ۱۳

ارائه از: فاطمه رجاور
بازار  سرمایه - نوبت 12

بازار سرمایه - نوبت 12

ارائه از: فاطمه رجاور
بازار سرمايه - نوبت 11

بازار سرمايه - نوبت 11

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: فاطمه رجاور