لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
spss اختصاصی امداد خودرو ایران

spss اختصاصی امداد خودرو ایران

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)-نوبت 38

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)-نوبت 38

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کاردانی بازرگانی نوبت 14

کاردانی بازرگانی نوبت 14

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
قوانين مالياتي-اختصاصي مديران خودرو

قوانين مالياتي-اختصاصي مديران خودرو

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مالی ویژه مدیران غیر مالی اختصاصی شرکت توسعه صادرات سیمان

مالی ویژه مدیران غیر مالی اختصاصی شرکت توسعه صادرات سیمان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول حسابداری 2-نوبت 126

اصول حسابداری 2-نوبت 126

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
سبد قابلیت های روسای دفاتر مدیران-نوبت 6

سبد قابلیت های روسای دفاتر مدیران-نوبت 6

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیران شایسته بین المللی- نوبت 2

مدیران شایسته بین المللی- نوبت 2

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
جلسه پیرامون دوره DBA صنعت خودرو

جلسه پیرامون دوره DBA صنعت خودرو

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
DBA-14

DBA-14

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
مديريت مالي - نوبت 20

مديريت مالي - نوبت 20

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
جلسه چگونگی ادامه همکاری با سازمان

جلسه چگونگی ادامه همکاری با سازمان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
قراردادهای داخلی- اختصاصی شرکت مدیران خودرو

قراردادهای داخلی- اختصاصی شرکت مدیران خودرو

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول و فنون مذاکره اختصاصی ملی شیمی کشاورز

اصول و فنون مذاکره اختصاصی ملی شیمی کشاورز

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
حسابداري ارزش منابع انساني-نوبت 4

حسابداري ارزش منابع انساني-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه شوراي مديران

جلسه شوراي مديران

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مهندسي فروش و فروش هاي حضوري-اختصاصي محک

مهندسي فروش و فروش هاي حضوري-اختصاصي محک

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
پياده سازي هوش تجاري و داشبوردهاي مديريتي در اكسل-نوبت 4

پياده سازي هوش تجاري و داشبوردهاي مديريتي در اكسل-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت جامع بازاریابی-نوبت 24

مديريت جامع بازاریابی-نوبت 24

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MBA یکساله-نوبت 3

MBA یکساله-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازاريابي ديجيتال-نوبت 6

بازاريابي ديجيتال-نوبت 6

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه هم انديشي درخصوص برگزاري دوره

جلسه هم انديشي درخصوص برگزاري دوره

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت کارخانه-نوبت 20

مديريت کارخانه-نوبت 20

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
انبارداري-اختصاصی خدمات ارتباطي ایرانسل

انبارداري-اختصاصی خدمات ارتباطي ایرانسل

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه ارزبايي اساتید

جلسه ارزبايي اساتید

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جذب و استخدام و شایسته گزینی-نوبت 19

جذب و استخدام و شایسته گزینی-نوبت 19

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مصاحبه دوره DBA صنعت خودرو

مصاحبه دوره DBA صنعت خودرو

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
قانون کار و تامین اجتماعي-نوبت 76

قانون کار و تامین اجتماعي-نوبت 76

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مکالمه بازرگانی- نوبت 1

مکالمه بازرگانی- نوبت 1

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
ارزيابي و مديريت و عملكرد كاركنان-نوبت 2

ارزيابي و مديريت و عملكرد كاركنان-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول حسابداری 1 نوبت 156

اصول حسابداری 1 نوبت 156

ارائه از: مريم رسول اف
هزینه دوره: رایگان 
بازاريابي ديجيتال-نوبت 30

بازاريابي ديجيتال-نوبت 30

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت بازرگاني 1-نوبت 7

مديريت بازرگاني 1-نوبت 7

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
انبارداري-نوبت 8

انبارداري-نوبت 8

ارائه از: شهناز بهبودي
هزینه دوره: رایگان 
قانون کار و تامين اجتماعي-نوبت 75

قانون کار و تامين اجتماعي-نوبت 75

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره اصول حسابداری 1 نوبت 154

دوره اصول حسابداری 1 نوبت 154

ارائه از: مريم رسول اف
هزینه دوره: رایگان 
ارتباط با مشتري-اختصاصي لوازم خانگی پارس

ارتباط با مشتري-اختصاصي لوازم خانگی پارس

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اینکوترمز-نوبت 1

اینکوترمز-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
پیاده سازی هوش تجاری و داشبورد های مدیریتی در اکسل اختصاصی شرکت توسعه صادرات سیمان

پیاده سازی هوش تجاری و داشبورد های مدیریتی در اکسل اختصاصی شرکت توسعه صادرات سیمان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره تدوین اظهارنامه - SWTW

دوره تدوین اظهارنامه - SWTW

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازارسرمايه - نوبت14

بازارسرمايه - نوبت14

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
مدرسه حرفه اي فروش نوبت 4

مدرسه حرفه اي فروش نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
قوانین و مقررات بیمه و تامین اجتماعی اختصاصی شرکت مدیران خودرو

قوانین و مقررات بیمه و تامین اجتماعی اختصاصی شرکت مدیران خودرو

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
هوش هیجانی اختصاصی شرکت پاکوش

هوش هیجانی اختصاصی شرکت پاکوش

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت فرایند ها اختصاصی شرکت امداد خودرو

مدیریت فرایند ها اختصاصی شرکت امداد خودرو

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
حسابداری مالي ویژه مديران غيرمالي-نوبت 4

حسابداری مالي ویژه مديران غيرمالي-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مهندسي فروش و فروش هاي حضوری-نوبت 95

مهندسي فروش و فروش هاي حضوری-نوبت 95

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت عمومي-نوبت 3

مديريت عمومي-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
روسای دفاتر مدیران اختصاصی شرکت مدیران خودرو

روسای دفاتر مدیران اختصاصی شرکت مدیران خودرو

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 1

مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي بين المللي-نوبت 37

آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي بين المللي-نوبت 37

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه دفتر تخصصي

جلسه دفتر تخصصي

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مهارتهای رهبری-نوبت 2

مهارتهای رهبری-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تدوین طرح کسب وکار -نوبت 4

تدوین طرح کسب وکار -نوبت 4

ارائه از: مهدي عسكري
هزینه دوره: رایگان 
دوره تربیت ارزیاب ATW

دوره تربیت ارزیاب ATW

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
برندسازي در استارتاپ ها-نوبت 1

برندسازي در استارتاپ ها-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جامع بهينه سازي موتورهاي جستجو(سئو سايت) -نوبت 2

جامع بهينه سازي موتورهاي جستجو(سئو سايت) -نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت استرس اختصاصی شرکت نقش اول کیفیت

مدیریت استرس اختصاصی شرکت نقش اول کیفیت

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول بازاریابی و مدیریت بر بازار اختصاصی موسسه محک

اصول بازاریابی و مدیریت بر بازار اختصاصی موسسه محک

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول سرپرستی-نوبت 3

اصول سرپرستی-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول حسابداري 2-نوبت 124

اصول حسابداري 2-نوبت 124

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
رفع تعهد ارزي صادرات وتامين مالي واردات در شرايط تحريم-نوبت 1

رفع تعهد ارزي صادرات وتامين مالي واردات در شرايط تحريم-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تدوین طرح کسب و کار-نوبت 5

تدوین طرح کسب و کار-نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت آموزش

مدیریت آموزش

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت اسناد و بايگاني-نوبت 1

مديريت اسناد و بايگاني-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اکسل کاربردي-نوبت 5

اکسل کاربردي-نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 آشنايي با بلاكچين و ارزهاي ديجيتال-نوبت 2

آشنايي با بلاكچين و ارزهاي ديجيتال-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت زنجیره تامین-نوبت1

مدیریت زنجیره تامین-نوبت1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت جامع بازرگانی اختصاصی شرکت بازرگانی ساپرا امین

مدیریت جامع بازرگانی اختصاصی شرکت بازرگانی ساپرا امین

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
ارزيابي و مديريت عملکرد کارکنان-نوبت 1

ارزيابي و مديريت عملکرد کارکنان-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول حسابداري 1-نوبت 150

اصول حسابداري 1-نوبت 150

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جامع مدرسه حرفه ای فروش-نوبت 1

جامع مدرسه حرفه ای فروش-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مفاهيم برنامه ريزي و کنترل پروژه-نوبت 3

مفاهيم برنامه ريزي و کنترل پروژه-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت اجرايي-نوبت 143

مديريت اجرايي-نوبت 143

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
حل خلاق مساله -نوبت 1

حل خلاق مساله -نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جذب و استخدام و شایسته گزینی-نوبت 1

جذب و استخدام و شایسته گزینی-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تحقیقات بازار -اختصاصي شركت توسعه پليمر پادجم

تحقیقات بازار -اختصاصي شركت توسعه پليمر پادجم

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
طبقه بندی مشاغل -نوبت 1

طبقه بندی مشاغل -نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
Post MBA in Data Science

Post MBA in Data Science

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره تربيت ارزياب جايزه ملي تعالي سازماني - سطح 3

دوره تربيت ارزياب جايزه ملي تعالي سازماني - سطح 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره تشريح مدل ويرايش 1400

دوره تشريح مدل ويرايش 1400

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت ارتباط با مشتري(crm)_نوبت 1

مديريت ارتباط با مشتري(crm)_نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول و فنون مذاکرات تجاري-نوبت 3

اصول و فنون مذاکرات تجاري-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مهندسي فروش و فروش حضوري-نوبت 93

مهندسي فروش و فروش حضوري-نوبت 93

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت ارتباط با مشتري -نوبت 37

مديريت ارتباط با مشتري -نوبت 37

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جامع مدرسه حرفه اي فروش -نوبت 2

جامع مدرسه حرفه اي فروش -نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
لينکدين در کسب و کار-نوبت 5

لينکدين در کسب و کار-نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
پیاده سازی هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی در اکسل -نوبت 3

پیاده سازی هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی در اکسل -نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
آشنايي با مدل ويرايش 1400

آشنايي با مدل ويرايش 1400

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول ديجيتال مارکتينگ کاربردي-نوبت 5

اصول ديجيتال مارکتينگ کاربردي-نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
ششمین وبیناراز تئوری تا عمل

ششمین وبیناراز تئوری تا عمل

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدل هاي كسب و كار بين الملل- نوبت 2

مدل هاي كسب و كار بين الملل- نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت در عصر انقلاب صنعتي چهارم و تحولات نوظهور

مديريت در عصر انقلاب صنعتي چهارم و تحولات نوظهور

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
قراردادهای بین الملل به زبان انگلیسی (اصطلاحات حقوقی و بازرگانی)

قراردادهای بین الملل به زبان انگلیسی (اصطلاحات حقوقی و بازرگانی)

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
ديجيتال ماركتينگ -اختصاصي شركت توسعه پليمر پادجم

ديجيتال ماركتينگ -اختصاصي شركت توسعه پليمر پادجم

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول حسابداري و آشنايي با حسابداري بانكي-اختصاصي بانك خاورمیانه

اصول حسابداري و آشنايي با حسابداري بانكي-اختصاصي بانك خاورمیانه

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسات هفتگی کمیته پایان نامه -نمایندگی ها

جلسات هفتگی کمیته پایان نامه -نمایندگی ها

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
رهبری اختصاصی موسسه محک

رهبری اختصاصی موسسه محک

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
قراردادهاي بين المللي -نوبت 36

قراردادهاي بين المللي -نوبت 36

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه دفاع پایان نامه - نمایندگی

جلسه دفاع پایان نامه - نمایندگی

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازاريابي ديجيتال-نوبت 28

بازاريابي ديجيتال-نوبت 28

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تحقيقات بازار مقدماتي-نوبت 1

تحقيقات بازار مقدماتي-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت زنجيره تامين -اختصاصي شركت توسعه پليمر پادجم

مديريت زنجيره تامين -اختصاصي شركت توسعه پليمر پادجم

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
سبد قابلیت های روساي دفاتر مديران-نوبت 5

سبد قابلیت های روساي دفاتر مديران-نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مهارت های ارائه-اختصاصی شرکت نقش اول کیفیت

مهارت های ارائه-اختصاصی شرکت نقش اول کیفیت

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 مکاتبات تجاري به زبان انگليسي

مکاتبات تجاري به زبان انگليسي

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
 بازارسرمایه- نوبت ۱۳

بازارسرمایه- نوبت ۱۳

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 26

MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 26

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازاريابي ديجيتال-نوبت 29

بازاريابي ديجيتال-نوبت 29

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت اجرایی 45

مدیریت اجرایی 45

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
MBA-معدن 3

MBA-معدن 3

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
MBA يكساله- نوبت 4

MBA يكساله- نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دیجیتال مارکتینگ اختصاصی پرداخت الکترونیک پاسارگاد

دیجیتال مارکتینگ اختصاصی پرداخت الکترونیک پاسارگاد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت منابع انساني-نوبت 38

مديريت منابع انساني-نوبت 38

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کارگاه آموزشي لينکدين-نوبت 4

کارگاه آموزشي لينکدين-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کلاسهای آموزشی همکاران واحد

کلاسهای آموزشی همکاران واحد

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
معرفی برنامه پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران (شمسا) و نشست‌های پرسش و پاسخ

معرفی برنامه پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران (شمسا) و نشست‌های پرسش و پاسخ

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
حسابداري ويژه مديران غيرمالي-نوبت 3

حسابداري ويژه مديران غيرمالي-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
شايستگي هاي مديران

شايستگي هاي مديران

ارائه از: مریم رجائیان
هزینه دوره: رایگان 
آشنايي با بازار سرمايه-نوبت 1

آشنايي با بازار سرمايه-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MBA- مدیریت کیفیت آزمایشگاه- نوبت1

MBA- مدیریت کیفیت آزمایشگاه- نوبت1

ارائه از: شراره خطيبي
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت پروژه اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

مدیریت پروژه اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اينکوترمز-نوبت 5

اينکوترمز-نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
امور گمرکی و حمل و نقل-نوبت 1

امور گمرکی و حمل و نقل-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه نمايندگي ها

جلسه نمايندگي ها

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
DBA-13

DBA-13

ارائه از: Mahnaz Doroudgar
هزینه دوره: رایگان 
اصول تنظيم قراردادها-اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

اصول تنظيم قراردادها-اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MITM 35

MITM 35

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
سطح اول برنامه پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران (شمسا)

سطح اول برنامه پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران (شمسا)

برنامه‌ی “استعدادیابی و پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران”، با رویکردی نوین بر پایه‌ی شناسایی، ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 کارگاه اصول نگارش پروپوزال براي ارائه طرح هاي مطالعاتي و كاربردي	-ويژه سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

کارگاه اصول نگارش پروپوزال براي ارائه طرح هاي مطالعاتي و كاربردي -ويژه سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول سرپرستي-نوبت 1

اصول سرپرستي-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
حل مسئله -اختصاصی شرکت نقش اول کیفیت

حل مسئله -اختصاصی شرکت نقش اول کیفیت

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه دفاع رساله DBA

جلسه دفاع رساله DBA

ارائه از: Mahnaz Doroudgar
هزینه دوره: رایگان 
 دوره تفکر سیستمی گروه 2 -اختصاصی شرکت نقش اول کیفیت

دوره تفکر سیستمی گروه 2 -اختصاصی شرکت نقش اول کیفیت

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت کسب و کار گرایش مالی و بازاریابی- مشترک با خواجه نصیر

مدیریت کسب و کار گرایش مالی و بازاریابی- مشترک با خواجه نصیر

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
اصول بازاريابي-نوبت 137

اصول بازاريابي-نوبت 137

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت استرس -اختصاصی شرکت نقش اول کیفیت

مدیریت استرس -اختصاصی شرکت نقش اول کیفیت

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 اصول و مبانی تسهیل گری-اختصاصی سازمان ها مردم نهاد(سمن ها)

اصول و مبانی تسهیل گری-اختصاصی سازمان ها مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 اصول بازاریابی اختصاصی شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

اصول بازاریابی اختصاصی شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
صادرات گام به گام اختصاصي شركت توسعه صادرات سيمان

صادرات گام به گام اختصاصي شركت توسعه صادرات سيمان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 6

مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 6

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مسئولين دفاتر-اختصاصي رايان سايپا

مسئولين دفاتر-اختصاصي رايان سايپا

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت مشارکتی_اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

مدیریت مشارکتی_اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت زمان-نوبت 1

مديريت زمان-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
شبکه سازی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

شبکه سازی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت روابط عمومي-نوبت 1

مديريت روابط عمومي-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تفكر استراتژيك اختصاصي شركت سرويسزليميتد كيش(mi)

تفكر استراتژيك اختصاصي شركت سرويسزليميتد كيش(mi)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازاريابي ديجيتال-نوبت 26

بازاريابي ديجيتال-نوبت 26

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تفكر سيستمي -اختصاصي شركت نقش اول كيفيتnak

تفكر سيستمي -اختصاصي شركت نقش اول كيفيتnak

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
آنلاین دوره کار تیمی و تیم سازی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

آنلاین دوره کار تیمی و تیم سازی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
رفتار سازمانی اختصاصی شرکت خلاق

رفتار سازمانی اختصاصی شرکت خلاق

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
برنامه ريزي استراتژيك -نوبت 1

برنامه ريزي استراتژيك -نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول سرپرستي اختصاصي شركت خلاق

اصول سرپرستي اختصاصي شركت خلاق

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مباني مديريت استراتژيك سازمان اختصاصي شركت سيمان ممتازان كرمان

مباني مديريت استراتژيك سازمان اختصاصي شركت سيمان ممتازان كرمان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه اساتيد

جلسه اساتيد

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
هزینه دوره: رایگان 
نوآوري و خلاقيت درمديريت شركت و‌كسب و‌كار در پساكرونا-نوبت 1

نوآوري و خلاقيت درمديريت شركت و‌كسب و‌كار در پساكرونا-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
كارگاه آموزشي لينكدين-نوبت 3

كارگاه آموزشي لينكدين-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مهندسي فرايندها اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

مهندسي فرايندها اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت جامع بازاریابی-نوبت 23

مدیریت جامع بازاریابی-نوبت 23

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 سئو سایت (دوره جامع بهینه سازی موتورهای جستجو)

سئو سایت (دوره جامع بهینه سازی موتورهای جستجو)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 نگرش های فرایند گرا ،وظیفه گرا و نتیجه گرا اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

نگرش های فرایند گرا ،وظیفه گرا و نتیجه گرا اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت منابع انساني-نوبت 37

مديريت منابع انساني-نوبت 37

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 دوره پرورش متخصص تعالی سازمانی – شرکت فولاد سنگان

دوره پرورش متخصص تعالی سازمانی – شرکت فولاد سنگان

ارائه از: شوري يميني راد
هزینه دوره: رایگان 
5s اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

5s اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
قابليتهاي روساي دفاتر مديران-اختصاصي مپنا توسعه 2

قابليتهاي روساي دفاتر مديران-اختصاصي مپنا توسعه 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت استرس-نوبت 1

مديريت استرس-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 ارتباط با مشتري اختصاصي رايان سايپا

ارتباط با مشتري اختصاصي رايان سايپا

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تفکر سيستمي و کل نگري اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

تفکر سيستمي و کل نگري اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت جامع بازرگاني 2-نوبت 52

مديريت جامع بازرگاني 2-نوبت 52

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تکنيک هاي تصميم گيري -اختصاصي مپنا توسعه 2

تکنيک هاي تصميم گيري -اختصاصي مپنا توسعه 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
روش های حل مسئله -اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

روش های حل مسئله -اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازاريابي ديجيتال-نوبت 4

بازاريابي ديجيتال-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت جامع بازاريابي-نوبت 22

مديريت جامع بازاريابي-نوبت 22

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول و فنون مذاکره-نوبت 87

اصول و فنون مذاکره-نوبت 87

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مبانی برنامه ریزی و سازماندهی-اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

مبانی برنامه ریزی و سازماندهی-اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت استراتژيك حرفه اي-نوبت 16

مديريت استراتژيك حرفه اي-نوبت 16

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول و فنون مذاكره - اختصاصي شركت پرداخت الكترونيك پاسارگاد

اصول و فنون مذاكره - اختصاصي شركت پرداخت الكترونيك پاسارگاد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول و فنون مذاکرات تجاري-نوبت 2

اصول و فنون مذاکرات تجاري-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیران شایسته بین المللی- International Competent Managers-نوبت1

مدیران شایسته بین المللی- International Competent Managers-نوبت1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره مديريت اجرايي 44

دوره مديريت اجرايي 44

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
مكاتبات تجاري به زبان انگليسي-نوبت 115

مكاتبات تجاري به زبان انگليسي-نوبت 115

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول سرپرستي -اختصاصي موسسه محك

اصول سرپرستي -اختصاصي موسسه محك

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
امور گمركي و ترخيص كالا-نوبت 38

امور گمركي و ترخيص كالا-نوبت 38

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت ارتباط با مشتري(CRM)-نوبت 36

مديريت ارتباط با مشتري(CRM)-نوبت 36

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تکنیک های برنامه ریزی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

تکنیک های برنامه ریزی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت و برنامه ريزي هولدينگ از استراتژي تا ساختار

مديريت و برنامه ريزي هولدينگ از استراتژي تا ساختار

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
برنامه ریزی عملیاتی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

برنامه ریزی عملیاتی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
امکان سنجی و بسیج امکانات اختصاصی سازمان های مردم نهاد-سمن ها

امکان سنجی و بسیج امکانات اختصاصی سازمان های مردم نهاد-سمن ها

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
قانون کار و تامين اجتماعي-نوبت يک

قانون کار و تامين اجتماعي-نوبت يک

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تحلیل ذینفعان اختصاصی سازمان های مردم نهاد -سمن ها

تحلیل ذینفعان اختصاصی سازمان های مردم نهاد -سمن ها

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
هدف گذاري هوشمند-اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد -سمن ها

هدف گذاري هوشمند-اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد -سمن ها

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MBA یکساله نوبت 2

MBA یکساله نوبت 2

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
هزینه دوره: رایگان 
ICDL اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ICDL اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 مديريت تعارض -اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

مديريت تعارض -اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره مديريت منابع انساني اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

دوره مديريت منابع انساني اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تفکر استراتژیک اختصاصی نقش اول کیفیت

تفکر استراتژیک اختصاصی نقش اول کیفیت

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره تکنیک های تصمیم گیری و حل مساله اختصاصی شرکت رایان سایپا

دوره تکنیک های تصمیم گیری و حل مساله اختصاصی شرکت رایان سایپا

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره اصول نامه نگاري اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

دوره اصول نامه نگاري اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت جامع بازرگاني 1 -نوبت 4

مديريت جامع بازرگاني 1 -نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
گپ های چهارشنبه

گپ های چهارشنبه

ارائه از: يونس نظري
هزینه دوره: رایگان 
دورهHSEاختصاصی سازمان ها مردم نهاد(سمن ها)

دورهHSEاختصاصی سازمان ها مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره پرورش متخصص تعالي سازماني -فجر جم

دوره پرورش متخصص تعالي سازماني -فجر جم

ارائه از: شوري يميني راد
هزینه دوره: رایگان 
اصول سرپرستی اختصاصی شرکت دلتا پارس نهاده

اصول سرپرستی اختصاصی شرکت دلتا پارس نهاده

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول بازاریابی اختصاصی شرکت چاپار

اصول بازاریابی اختصاصی شرکت چاپار

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه هفتگی دفتر تحصیلات تکمیلی

جلسه هفتگی دفتر تحصیلات تکمیلی

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی اختصاصی شرکت تیتان دیزل

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی اختصاصی شرکت تیتان دیزل

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
DBA-12

DBA-12

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت صادرات

مدیریت صادرات

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت اجرایی دوره 43

مدیریت اجرایی دوره 43

ارائه از: مهناز بيتندي
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت اجرایی دوره 40

مدیریت اجرایی دوره 40

ارائه از: مهناز بيتندي
هزینه دوره: رایگان 
اصول و فنون مذاکره اختصاصی شرکت توسعه صادرات سیمان

اصول و فنون مذاکره اختصاصی شرکت توسعه صادرات سیمان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MBA- يكساله اختصاصي سازمان آتش نشاني

MBA- يكساله اختصاصي سازمان آتش نشاني

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
آشنايي با مدل EFQM2020

آشنايي با مدل EFQM2020

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کارگاه شفافيت و گزارشگري مالي

کارگاه شفافيت و گزارشگري مالي

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازار سرمایه-نوبت 12

بازار سرمایه-نوبت 12

ارائه از: فاطمه رجاور
هزینه دوره: رایگان 
MBA پروژه -16

MBA پروژه -16

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
كار تيمي اختصاصي شركت تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا

كار تيمي اختصاصي شركت تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اکسل مقدماتي ویژه صندوق بیمه آینده ساز-گروه 1

اکسل مقدماتي ویژه صندوق بیمه آینده ساز-گروه 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
لینکدین در کسب و کار-نوبت 2

لینکدین در کسب و کار-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
انبارداری اختصاصي شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا

انبارداری اختصاصي شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره پرورش متخصص تعالي سازماني سطح يك - رايتل

دوره پرورش متخصص تعالي سازماني سطح يك - رايتل

ارائه از: شوري يميني راد
هزینه دوره: رایگان 
اختصاصی مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران

اختصاصی مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اکسل مقدماتي ویژه صندوق بیمه آینده ساز-گروه 2

اکسل مقدماتي ویژه صندوق بیمه آینده ساز-گروه 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مصاحبه علمی پژوهشکده استاندارد

مصاحبه علمی پژوهشکده استاندارد

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
دوره تعالي و مسئوليت اجتماعي

دوره تعالي و مسئوليت اجتماعي

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کاردانی حسابداری نوبت 41

کاردانی حسابداری نوبت 41

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MBA HR 14

MBA HR 14

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 24

MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 24

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 25

MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 25

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
آزمون DBA فارسی

آزمون DBA فارسی

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازاریابی دیجیتال-نوبت 3

بازاریابی دیجیتال-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
آزمون کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
آشنايي با سيستم آموزش مجازي (گپ و گفت)

آشنايي با سيستم آموزش مجازي (گپ و گفت)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 مدیریت منابع انسانی نوبت 35

مدیریت منابع انسانی نوبت 35

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت منابع انسانی نوبت 36

مدیریت منابع انسانی نوبت 36

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت منابع انسانی نوبت 34

مدیریت منابع انسانی نوبت 34

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت اجرایی نوبت 142

مدیریت اجرایی نوبت 142

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت منابع انسانی نوبت 33

مدیریت منابع انسانی نوبت 33

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
طبقه بندي مشاغل

طبقه بندي مشاغل

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
كانون ارزيابي و توسعه مديران شركت فرودگاه هاي كشور

كانون ارزيابي و توسعه مديران شركت فرودگاه هاي كشور

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بهبود مستمر کایزن-ویژه شرکت گلنان پوراتوس

بهبود مستمر کایزن-ویژه شرکت گلنان پوراتوس

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت زمان گروه دوم اختصاصي شركت mi

مديريت زمان گروه دوم اختصاصي شركت mi

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MBA مدیریت بازرگانی - نوبت 2

MBA مدیریت بازرگانی - نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت زمان گروه اول اختصاصي شركت mi

مديريت زمان گروه اول اختصاصي شركت mi

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کارگاه تنظیم بودجه و مدیریت مالی ویژه سازمانهای مردم نهاد

کارگاه تنظیم بودجه و مدیریت مالی ویژه سازمانهای مردم نهاد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول و فنون مذاکرات تجاری-نوبت 1

اصول و فنون مذاکرات تجاری-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تدوين طرح كسب و كار- نوبت 2

تدوين طرح كسب و كار- نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
همايش عرصه يادگيري

همايش عرصه يادگيري

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مهارتهاي ارتباطي و رفتار سازماني

مهارتهاي ارتباطي و رفتار سازماني

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
سبد قابلیتهای روسای دفاتر مدیران

سبد قابلیتهای روسای دفاتر مدیران

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تازه های اینکوترمز-ویژه شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان

تازه های اینکوترمز-ویژه شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره پرورش متخصص تعالي سازماني

دوره پرورش متخصص تعالي سازماني

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
قانون کار و تامین اجتماعي

قانون کار و تامین اجتماعي

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول سرپرستي

اصول سرپرستي

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کارگاه حسابداری ویژه سازمانهای مردم نهاد

کارگاه حسابداری ویژه سازمانهای مردم نهاد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
نگهداشت و جبران خدمت

نگهداشت و جبران خدمت

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
ارزیابي عملکرد کارکنان

ارزیابي عملکرد کارکنان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کارگاه بیمه و تامین اجتماعی ویژه سازمانهای مردم نهاد

کارگاه بیمه و تامین اجتماعی ویژه سازمانهای مردم نهاد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازاریابی و برندسازی در صادرات

بازاریابی و برندسازی در صادرات

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مهارت هاي كاربردي مديريت در تجارت و بازرگاني بين الملل

مهارت هاي كاربردي مديريت در تجارت و بازرگاني بين الملل

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازاریابی دیجیتال نوبت 2

بازاریابی دیجیتال نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدل هاي كسب و‌كار بين المللي -نوبت 1

مدل هاي كسب و‌كار بين المللي -نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کارشناسی حسابداری 13

کارشناسی حسابداری 13

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کارشناسی بازرگانی 9

کارشناسی بازرگانی 9

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

ارائه از: محمدباقر قربانعلي
هزینه دوره: رایگان 
کارگاه آموزشی پرورش متخصص تعالی سازمانی - سطح 2 9800522-23(OEP-2)

کارگاه آموزشی پرورش متخصص تعالی سازمانی - سطح 2 9800522-23(OEP-2)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
منبع یابی الکترونیک در تجارت خارجی و کسب و کار دیجیتال

منبع یابی الکترونیک در تجارت خارجی و کسب و کار دیجیتال

ارائه از: شهناز بهبودي
هزینه دوره: رایگان 
 کانون ارزیابی وتوسعه مدیران (برخط ) سازمان مدیریت صنعتی

کانون ارزیابی وتوسعه مدیران (برخط ) سازمان مدیریت صنعتی

ارائه از: فرح انگیز عبداله زاده نمینی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت مدرن خريد، تامين کالا و خدمات

مديريت مدرن خريد، تامين کالا و خدمات

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
ثبت سفارش الكترونيك در تجارت ديجيتال با سامانه NTSW

ثبت سفارش الكترونيك در تجارت ديجيتال با سامانه NTSW

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت عمومی

مدیریت عمومی

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مهارت های گزارش نویسی

مهارت های گزارش نویسی

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
DBA-lyon5

DBA-lyon5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت بازرگانی-نوبت 1

مدیریت بازرگانی-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت مالي - نوبت 17

مديريت مالي - نوبت 17

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MITM 32

MITM 32

ارائه از: Mahdis Mousavi
هزینه دوره: رایگان 
کاردانی حسابداری 40

کاردانی حسابداری 40

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بانکداري توسعه اي-اختصاصي بانک صنعت و معدن

بانکداري توسعه اي-اختصاصي بانک صنعت و معدن

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
DBA-9

DBA-9

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه واحد آموزش

جلسه واحد آموزش

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: 100,000 ریال
قوانين و مقررات مبارزه با پولشوئي-موسسه صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران

قوانين و مقررات مبارزه با پولشوئي-موسسه صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MBA- بازاريابي استراتژيک-نوبت 23

MBA- بازاريابي استراتژيک-نوبت 23

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
وبينار نگاهي بر روندهاي نوين بازاريابي

وبينار نگاهي بر روندهاي نوين بازاريابي

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MITM34

MITM34

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت زمان-نقش اول کیفیت

مدیریت زمان-نقش اول کیفیت

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت مالی-نوبت 18

مدیریت مالی-نوبت 18

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
قراردادهای بین المللی

قراردادهای بین المللی

این دوره شامل تشریح قراردادهای بین المللی اقتصادی، صنعتی، تولیدی، بازرگانی، انتقال تکنولوژی، نمایندگی ، کنسرسیوم ، Joint Venture ، ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: 3,900,000 ریال
چگونه كلاس آموزشي مجازي و آنلايني جذاب و اثربخشي برگزار كنيم؟

چگونه كلاس آموزشي مجازي و آنلايني جذاب و اثربخشي برگزار كنيم؟

سرفصل های دوره چگونه یک کلاس آموزشی مجازی و آنلاین جذاب و اثربخش برگزار کنیم   چالش ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت اجرایی دوره 41

مدیریت اجرایی دوره 41

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
آشنایی با نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی نوبت 1

آشنایی با نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: 4,400,000 ریال
مدیریت اجرایی نوبت 42

مدیریت اجرایی نوبت 42

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کارشناسی حسابداری 12

کارشناسی حسابداری 12

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تحلیل استراتژی های بازرگانی بین المللی در فضای جهانی شدن

تحلیل استراتژی های بازرگانی بین المللی در فضای جهانی شدن

این برنامه جهت دانشجویان سطح دکترای عالی حرفه ای کسب و کار ایجاد گردیده است& ...

ارائه از: نمایندگی استان کرمان
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت بازاریابی نوبت 21

مدیریت بازاریابی نوبت 21

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
درس مديريت عمومي - تست

درس مديريت عمومي - تست

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MBA يكساله نوبت 1

MBA يكساله نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
---

---

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازرگانی 13

بازرگانی 13

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
DBA-11

DBA-11

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
حسابداری 38

حسابداری 38

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MBA - معدن 2

MBA - معدن 2

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مكاتبات تجاري به زبان انگليسي

مكاتبات تجاري به زبان انگليسي

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
MBA HR13

MBA HR13

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
كارشناسي بازرگاني 8

كارشناسي بازرگاني 8

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت اجرايي 141

مديريت اجرايي 141

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
DBA-10

DBA-10

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: Mahnaz Doroudgar
هزینه دوره: رایگان 
بازار سرمايه - نوبت 9

بازار سرمايه - نوبت 9

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازار سرمايه - نوبت 10

بازار سرمايه - نوبت 10

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازار سرمايه - نوبت 11

بازار سرمايه - نوبت 11

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: فاطمه رجاور
هزینه دوره: رایگان 
دوره مدیریت جامع بازرگانی

دوره مدیریت جامع بازرگانی

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 MITM33

MITM33

این دوره ویژه دانشحویان دوره های حضوری است.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بازرگانی 12

بازرگانی 12

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
توسعه کسب و کار با اینستاگرام (بازاریابی و فروش اینستاگرامی)

توسعه کسب و کار با اینستاگرام (بازاریابی و فروش اینستاگرامی)

اینستاگرام هم اکنون یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی است که کاربران ایرانی نیز آن را ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: 500,000 ریال
زبان

زبان

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
هنر جاری سازی استراتژی

هنر جاری سازی استراتژی

علی رغم توانایی نوشتن برنامه استراتژیک در بسیاری از سازمان ها، فقط 10 درصد از آنها موفق ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: 2,490,000 ریال
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه - مقدماتی

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه - مقدماتی

موفقیت و کسب درآمد از طریق بازار سرمایه اتفاقی نیست. بلکه نیازمند دارا بودن دانش تحلیل تکنیکال ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: 5,000,000 ریال
مهارت های دیجیتال-شبکه های اجتماعی

مهارت های دیجیتال-شبکه های اجتماعی

هدف از این درس تجهیز كردن شما به درکی گسترده از فضاي مجازي و نحوه استفاده از ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مهارت های دیجیتال - آشنایی با بازاریابی دیجیتال

مهارت های دیجیتال - آشنایی با بازاریابی دیجیتال

هدف اين دوره مجهز كردن شما به فهم كلي از بازاریابی دیجیتال، و پوشش انواع مختلف تکنیک‌ ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: 250,000 ریال
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه-پیشرفته

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه-پیشرفته

موفقیت و کسب درآمد از طریق بازار سرمایه اتفاقی نیست. بلکه نیازمند دارا بودن دانش تحلیل تکنیکال ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: 5,000,000 ریال
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه-حرفه ای

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه-حرفه ای

موفقیت و کسب درآمد از طریق بازار سرمایه اتفاقی نیست. بلکه نیازمند دارا بودن دانش تحلیل تکنیکال ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: 5,000,000 ریال
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: 50,000 ریال
مهارت های دیجیتال-موبایل در کسب و کار

مهارت های دیجیتال-موبایل در کسب و کار

هدف این دوره مجهز كردن شما به فهم كلی ازکابردهای تلفن همراه در توسعه کسب و کار، ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره های اختصاصی ویژه سازمان ها

دوره های اختصاصی ویژه سازمان ها

سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد تا دوره های آموزشی به صورت اختصاصی و بومی شده به صورت ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی