لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
جلسه واحد آموزش

جلسه واحد آموزش

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: 100,000 ریال
جلسه گروه هیئت علمی HR

جلسه گروه هیئت علمی HR

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
جلسه پیرامون دوره DBA صنعت خودرو

جلسه پیرامون دوره DBA صنعت خودرو

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
جلسه چگونگی ادامه همکاری با سازمان

جلسه چگونگی ادامه همکاری با سازمان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه شوراي مديران

جلسه شوراي مديران

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه هم انديشي درخصوص برگزاري دوره

جلسه هم انديشي درخصوص برگزاري دوره

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه ارزبايي اساتید

جلسه ارزبايي اساتید

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مصاحبه دوره DBA صنعت خودرو

مصاحبه دوره DBA صنعت خودرو

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه دفتر تخصصي

جلسه دفتر تخصصي

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه اساتيد

جلسه اساتيد

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
هزینه دوره: رایگان