لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
دوره 51 مدیریت اجرایی (مجموعه فرهنگي ورشي سايپا )

دوره 51 مدیریت اجرایی (مجموعه فرهنگي ورشي سايپا )

ارائه از: مهناز بيتندي
مدیریت اجرایی 45

مدیریت اجرایی 45

ارائه از: مهناز بيتندي
مدیریت اجرایی دوره 46

مدیریت اجرایی دوره 46

ارائه از: فرامرز شاه محمدی
مدیریت اجرایی دوره 43

مدیریت اجرایی دوره 43

ارائه از: مهناز بيتندي
دوره مديريت اجرايي 44

دوره مديريت اجرايي 44

ارائه از: سازمان مديريت صنعتي
مدیریت اجرایی دوره 40

مدیریت اجرایی دوره 40

ارائه از: مهناز بيتندي
مدیریت اجرایی دوره 41

مدیریت اجرایی دوره 41

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت اجرایی نوبت 42

مدیریت اجرایی نوبت 42

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی