لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
مدیریت پروژه اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

مدیریت پروژه اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول تنظيم قراردادها-اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

اصول تنظيم قراردادها-اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 کارگاه اصول نگارش پروپوزال براي ارائه طرح هاي مطالعاتي و كاربردي	-ويژه سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

کارگاه اصول نگارش پروپوزال براي ارائه طرح هاي مطالعاتي و كاربردي -ويژه سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
حل مسئله -اختصاصی شرکت نقش اول کیفیت

حل مسئله -اختصاصی شرکت نقش اول کیفیت

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 دوره تفکر سیستمی گروه 2 -اختصاصی شرکت نقش اول کیفیت

دوره تفکر سیستمی گروه 2 -اختصاصی شرکت نقش اول کیفیت

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت استرس -اختصاصی شرکت نقش اول کیفیت

مدیریت استرس -اختصاصی شرکت نقش اول کیفیت

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 اصول و مبانی تسهیل گری-اختصاصی سازمان ها مردم نهاد(سمن ها)

اصول و مبانی تسهیل گری-اختصاصی سازمان ها مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 اصول بازاریابی اختصاصی شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

اصول بازاریابی اختصاصی شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
صادرات گام به گام اختصاصي شركت توسعه صادرات سيمان

صادرات گام به گام اختصاصي شركت توسعه صادرات سيمان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مسئولين دفاتر-اختصاصي رايان سايپا

مسئولين دفاتر-اختصاصي رايان سايپا

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت مشارکتی_اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

مدیریت مشارکتی_اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
شبکه سازی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

شبکه سازی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تفكر استراتژيك اختصاصي شركت سرويسزليميتد كيش(mi)

تفكر استراتژيك اختصاصي شركت سرويسزليميتد كيش(mi)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تفكر سيستمي -اختصاصي شركت نقش اول كيفيتnak

تفكر سيستمي -اختصاصي شركت نقش اول كيفيتnak

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
آنلاین دوره کار تیمی و تیم سازی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

آنلاین دوره کار تیمی و تیم سازی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
رفتار سازمانی اختصاصی شرکت خلاق

رفتار سازمانی اختصاصی شرکت خلاق

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول سرپرستي  اختصاصي شركت خلاق

اصول سرپرستي اختصاصي شركت خلاق

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مباني مديريت استراتژيك سازمان اختصاصي شركت سيمان ممتازان كرمان

مباني مديريت استراتژيك سازمان اختصاصي شركت سيمان ممتازان كرمان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مهندسي فرايندها اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

مهندسي فرايندها اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 نگرش های فرایند گرا ،وظیفه گرا و نتیجه گرا اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

نگرش های فرایند گرا ،وظیفه گرا و نتیجه گرا اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
5s اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

5s اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
قابليتهاي روساي دفاتر مديران-اختصاصي مپنا توسعه 2

قابليتهاي روساي دفاتر مديران-اختصاصي مپنا توسعه 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 ارتباط با مشتري اختصاصي رايان سايپا

ارتباط با مشتري اختصاصي رايان سايپا

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تفکر سيستمي و کل نگري اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

تفکر سيستمي و کل نگري اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تکنيک هاي تصميم گيري -اختصاصي مپنا توسعه 2

تکنيک هاي تصميم گيري -اختصاصي مپنا توسعه 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
روش های حل مسئله -اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

روش های حل مسئله -اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مبانی برنامه ریزی و سازماندهی-اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

مبانی برنامه ریزی و سازماندهی-اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول و فنون مذاكره - اختصاصي شركت پرداخت الكترونيك پاسارگاد

اصول و فنون مذاكره - اختصاصي شركت پرداخت الكترونيك پاسارگاد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول سرپرستي -اختصاصي موسسه محك

اصول سرپرستي -اختصاصي موسسه محك

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تکنیک های برنامه ریزی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

تکنیک های برنامه ریزی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد (سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
برنامه ریزی عملیاتی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

برنامه ریزی عملیاتی -اختصاصی سازمان های مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
امکان سنجی و بسیج امکانات اختصاصی سازمان های مردم نهاد-سمن ها

امکان سنجی و بسیج امکانات اختصاصی سازمان های مردم نهاد-سمن ها

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تحلیل ذینفعان اختصاصی سازمان های مردم نهاد -سمن ها

تحلیل ذینفعان اختصاصی سازمان های مردم نهاد -سمن ها

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
هدف گذاري هوشمند-اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد -سمن ها

هدف گذاري هوشمند-اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد -سمن ها

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
ICDL اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ICDL اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
 مديريت تعارض -اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

مديريت تعارض -اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره مديريت منابع انساني اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

دوره مديريت منابع انساني اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تفکر استراتژیک اختصاصی نقش اول کیفیت

تفکر استراتژیک اختصاصی نقش اول کیفیت

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره تکنیک های تصمیم گیری و حل مساله اختصاصی شرکت رایان سایپا

دوره تکنیک های تصمیم گیری و حل مساله اختصاصی شرکت رایان سایپا

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره اصول نامه نگاري اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

دوره اصول نامه نگاري اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دورهHSEاختصاصی سازمان ها مردم نهاد(سمن ها)

دورهHSEاختصاصی سازمان ها مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول سرپرستی اختصاصی شرکت دلتا پارس نهاده

اصول سرپرستی اختصاصی شرکت دلتا پارس نهاده

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول بازاریابی اختصاصی شرکت چاپار

اصول بازاریابی اختصاصی شرکت چاپار

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی اختصاصی شرکت تیتان دیزل

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی اختصاصی شرکت تیتان دیزل

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اصول و فنون مذاکره اختصاصی شرکت توسعه صادرات سیمان

اصول و فنون مذاکره اختصاصی شرکت توسعه صادرات سیمان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کارگاه  شفافيت و گزارشگري مالي

کارگاه شفافيت و گزارشگري مالي

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
كار تيمي اختصاصي شركت تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا

كار تيمي اختصاصي شركت تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اکسل مقدماتي ویژه صندوق بیمه آینده ساز-گروه 1

اکسل مقدماتي ویژه صندوق بیمه آینده ساز-گروه 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
انبارداری اختصاصي شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا

انبارداری اختصاصي شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اختصاصی مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران

اختصاصی مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
اکسل مقدماتي ویژه صندوق بیمه آینده ساز-گروه 2

اکسل مقدماتي ویژه صندوق بیمه آینده ساز-گروه 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
بهبود مستمر کایزن-ویژه شرکت گلنان پوراتوس

بهبود مستمر کایزن-ویژه شرکت گلنان پوراتوس

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت زمان گروه دوم اختصاصي شركت mi

مديريت زمان گروه دوم اختصاصي شركت mi

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت زمان گروه اول اختصاصي شركت mi

مديريت زمان گروه اول اختصاصي شركت mi

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کارگاه تنظیم بودجه و مدیریت مالی ویژه سازمانهای مردم نهاد

کارگاه تنظیم بودجه و مدیریت مالی ویژه سازمانهای مردم نهاد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تازه های اینکوترمز-ویژه شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان

تازه های اینکوترمز-ویژه شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کارگاه حسابداری ویژه سازمانهای مردم نهاد

کارگاه حسابداری ویژه سازمانهای مردم نهاد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کارگاه بیمه و تامین اجتماعی ویژه سازمانهای مردم نهاد

کارگاه بیمه و تامین اجتماعی ویژه سازمانهای مردم نهاد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
قوانين و مقررات مبارزه با پولشوئي-موسسه صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران

قوانين و مقررات مبارزه با پولشوئي-موسسه صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت زمان-نقش اول کیفیت

مدیریت زمان-نقش اول کیفیت

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره های اختصاصی ویژه سازمان ها

دوره های اختصاصی ویژه سازمان ها

سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد تا دوره های آموزشی به صورت اختصاصی و بومی شده به صورت ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی