لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
دوره مجازي مديريت انبار و انبارداري _  اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

دوره مجازي مديريت انبار و انبارداري _ اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

ارائه از: آرزو موسوي
دوره قانون تجارت _ اختصاصي شركت زربام پارت _ 1402/05/22

دوره قانون تجارت _ اختصاصي شركت زربام پارت _ 1402/05/22

ارائه از: آرزو موسوي
دوره اكسل پيشرفته _ اختصاصي شركت دينا ايمن قطعه _ 1402/05/21

دوره اكسل پيشرفته _ اختصاصي شركت دينا ايمن قطعه _ 1402/05/21

ارائه از: فاطمه موذن
دوره گمرك و ترخيص كالا _ اختصاصي هلدينگ رايزكو

دوره گمرك و ترخيص كالا _ اختصاصي هلدينگ رايزكو

ارائه از: آرزو موسوي
دوره مديران SBU اختصاصي شركت رايزكو

دوره مديران SBU اختصاصي شركت رايزكو

ارائه از: آرزو موسوي
هوش تجاري در اكسل _ اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

هوش تجاري در اكسل _ اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

ارائه از: علي جمالو
مهارتهاي ارتباطي  و رفتار سازماني_ اختصاصي شركت مديران خودرو

مهارتهاي ارتباطي و رفتار سازماني_ اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو
مديريت خشم _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

مديريت خشم _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

ارائه از: علي جمالو
Worad&Outlook _ اختصاصي شركت  ام آي سرويسز ليميتد كيش

Worad&Outlook _ اختصاصي شركت ام آي سرويسز ليميتد كيش

ارائه از: علي جمالو
تفكر سيستمي _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

تفكر سيستمي _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

ارائه از: علي جمالو
سفارشات خارجي / اختصاصي شركت فناوري آزمايشگاهي

سفارشات خارجي / اختصاصي شركت فناوري آزمايشگاهي

ارائه از: آرزو موسوي
انبارداري / اختصاصي شركت مديران خودرو

انبارداري / اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو
مديريت استرس / اختصاصي شركت  نقش  اول كيفيت

مديريت استرس / اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

ارائه از: علي جمالو
اظهار نامه مالياتي / اختصاصي شركت مديران خودرو

اظهار نامه مالياتي / اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو
حسابداري خزانه / اختصاصي شركت مديران خودرو

حسابداري خزانه / اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: امير احمد مدير
 برندسازي / اختصاصي شركت مديران خودرو

برندسازي / اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو
 نظام آراستگي در محيط كار (( 5S )) اختصاصي شركت / مديران خودرو

نظام آراستگي در محيط كار (( 5S )) اختصاصي شركت / مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو
مهارت هاي ارتباطي و رفتار سازماني/ اختصاصي شركت مديران خودرو

مهارت هاي ارتباطي و رفتار سازماني/ اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو
آيين نگارش و مكاتباب اداري / اختصاصي شركت پارس تامين

آيين نگارش و مكاتباب اداري / اختصاصي شركت پارس تامين

ارائه از: علي جمالو
مكاتبات تجاري به زبان انگليسي (( سطح مقدماتي )) / شركت ام آي سرويسزليميتد كيش

مكاتبات تجاري به زبان انگليسي (( سطح مقدماتي )) / شركت ام آي سرويسزليميتد كيش

ارائه از: علي جمالو
مكاتبات تجاري به زبان انگليسي (( سطح متوسط )) / شركت ام آي سرويسزليميتد كيش

مكاتبات تجاري به زبان انگليسي (( سطح متوسط )) / شركت ام آي سرويسزليميتد كيش

ارائه از: علي جمالو
دوره خود آگاهي  / اختصاصي شركت _ ام آي سرويسز ليميتد كيش

دوره خود آگاهي / اختصاصي شركت _ ام آي سرويسز ليميتد كيش

ارائه از: علي جمالو
اصول و فنون مذاكره / اختصاصي موسسه محك

اصول و فنون مذاكره / اختصاصي موسسه محك

ارائه از: علي جمالو
مصاحبه تعيين سطح زبان - اختصاصي شركت (( ام آي سرويسز ليميتد كيش))

مصاحبه تعيين سطح زبان - اختصاصي شركت (( ام آي سرويسز ليميتد كيش))

ارائه از: علي جمالو
مديريت كارتيمي / اختصاصي موسسه محك (( گروه دوم ))

مديريت كارتيمي / اختصاصي موسسه محك (( گروه دوم ))

ارائه از: علي جمالو
كلاس مجازي انبارداري و مديريت انبار _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

كلاس مجازي انبارداري و مديريت انبار _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

ارائه از: علي جمالو
مهارت هاي ارتباطي در محيط هاي پرتنش / اختصاصي موسسه محك

مهارت هاي ارتباطي در محيط هاي پرتنش / اختصاصي موسسه محك

ارائه از: علي جمالو
مديريت كار تيمي _ اختصاصي موسسه محك

مديريت كار تيمي _ اختصاصي موسسه محك

ارائه از: علي جمالو
انبارداري و مديريت انبار _ اختصاصي شركت ايرانسل

انبارداري و مديريت انبار _ اختصاصي شركت ايرانسل

ارائه از: علي جمالو
خود آگاهي _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

خود آگاهي _ اختصاصي شركت نقش اول كيفيت

ارائه از: علي جمالو
دوره های اختصاصی ویژه سازمان ها

دوره های اختصاصی ویژه سازمان ها

سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد تا دوره های آموزشی به صورت اختصاصی و بومی شده به صورت ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی