لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
اصول حسابداري 2 - نوبت 149

اصول حسابداري 2 - نوبت 149

ارائه از: مهدي عسگري
حسابداری ارزش منابع انسانی -نوبت 5

حسابداری ارزش منابع انسانی -نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
حسابداری حقوق و دستمزد-نوبت 3

حسابداری حقوق و دستمزد-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
حسابداری مالي ویژه مدیران غيرمالی نوبت 6

حسابداری مالي ویژه مدیران غيرمالی نوبت 6

ارائه از: مهدي عسگري
مجازی حسابداری 1-نوبت 1

مجازی حسابداری 1-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی-نوبت 5

حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی-نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
حسابداری حقوق و دستمزد-نوبت 2

حسابداری حقوق و دستمزد-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اصول حسابداری 2-نوبت 126

اصول حسابداری 2-نوبت 126

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
حسابداري ارزش منابع انساني-نوبت 4

حسابداري ارزش منابع انساني-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
آشنایی با نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی نوبت 1

آشنایی با نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی