لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
MBA بازاریابی استراتژیک نوبت 31

MBA بازاریابی استراتژیک نوبت 31

ارائه از: نامشخص
MBA بازاریابی استراتژیک نوبت 33

MBA بازاریابی استراتژیک نوبت 33

ارائه از: نامشخص
MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 29

MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 29

ارائه از: مهدیس موسوی
MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 28

MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 28

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MBA- بازاريابي استراتژيک-نوبت 27

MBA- بازاريابي استراتژيک-نوبت 27

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 26

MBA- بازاريابي استراتژيك نوبت 26

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی