لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
مديريت اجرايي 146

مديريت اجرايي 146

ارائه از: زهرا مقدم
مديريت اجرايي 147

مديريت اجرايي 147

ارائه از: زهرا مقدم
مديريت منابع انساني _ 44

مديريت منابع انساني _ 44

ارائه از: زهرا مقدم
مدیریت منابع انسانی _ نوبت 42

مدیریت منابع انسانی _ نوبت 42

ارائه از: زهرا مقدم
مديريت اجرايي - نوبت 145

مديريت اجرايي - نوبت 145

ارائه از: زهرا مقدم
مدیریت منابع انسانی-نوبت 40

مدیریت منابع انسانی-نوبت 40

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت اجرایی-نوبت 144

مدیریت اجرایی-نوبت 144

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت منابع انساني-نوبت 39

مديريت منابع انساني-نوبت 39

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MBA  یکساله-نوبت 3

MBA یکساله-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت اجرايي-نوبت 143

مديريت اجرايي-نوبت 143

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MBA يكساله- نوبت 4

MBA يكساله- نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت منابع انساني-نوبت 38

مديريت منابع انساني-نوبت 38

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت جامع بازاریابی-نوبت 23

مدیریت جامع بازاریابی-نوبت 23

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت منابع انساني-نوبت 37

مديريت منابع انساني-نوبت 37

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت جامع بازاريابي-نوبت 22

مديريت جامع بازاريابي-نوبت 22

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت استراتژيك حرفه اي-نوبت 16

مديريت استراتژيك حرفه اي-نوبت 16

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MBA یکساله نوبت 2

MBA یکساله نوبت 2

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
 مدیریت منابع انسانی نوبت 35

مدیریت منابع انسانی نوبت 35

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت منابع انسانی نوبت 36

مدیریت منابع انسانی نوبت 36

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت منابع انسانی نوبت 34

مدیریت منابع انسانی نوبت 34

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت اجرایی نوبت 142

مدیریت اجرایی نوبت 142

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت منابع انسانی نوبت 33

مدیریت منابع انسانی نوبت 33

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت بازاریابی  نوبت 21

مدیریت بازاریابی نوبت 21

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MBA يكساله نوبت 1

MBA يكساله نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت اجرايي 141

مديريت اجرايي 141

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی