لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
دوره آموزشي كارآفرين جوان  _        گروه  اول

دوره آموزشي كارآفرين جوان _ گروه اول

ارائه از: مريم رسول اف
دوره آموزشي كار آفرين جوان _  گروه دوم

دوره آموزشي كار آفرين جوان _ گروه دوم

ارائه از: سيدعليرضا هاشمي
دوره آموزشي كار آفرين جوان _ گروه سوم

دوره آموزشي كار آفرين جوان _ گروه سوم

ارائه از: مريم رسول اف