لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
دوره آشنایی با نظام پاداش و عملكرد _ اختصاصي شركت ستاره ايران

دوره آشنایی با نظام پاداش و عملكرد _ اختصاصي شركت ستاره ايران

ارائه از: آرزو موسوي
دوره بازاريابي و برند _ اختصاصي شركت ستاره ايران

دوره بازاريابي و برند _ اختصاصي شركت ستاره ايران

ارائه از: آرزو موسوي
دوره قيمت گذاري و فروش _ اختصاصي شركت ستاره ايران

دوره قيمت گذاري و فروش _ اختصاصي شركت ستاره ايران

ارائه از: آرزو موسوي