لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
بازاريابي بين المللي در عمليات صادرات كالا

بازاريابي بين المللي در عمليات صادرات كالا

ارائه از: شهناز بهبودي
بازرگاني پيشرفته 1

بازرگاني پيشرفته 1

ارائه از: شهناز بهبودي
بازرگاني مقدماتي 1

بازرگاني مقدماتي 1

ارائه از: شهناز بهبودي
ثبت سفارش واردات کالا در سامانه جامع- نوبت 14

ثبت سفارش واردات کالا در سامانه جامع- نوبت 14

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اینکوترمز-نوبت 1

اینکوترمز-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
رفع تعهد ارزي صادرات وتامين مالي واردات در شرايط تحريم-نوبت 1

رفع تعهد ارزي صادرات وتامين مالي واردات در شرايط تحريم-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اينکوترمز-نوبت 5

اينکوترمز-نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
امور گمرکی و حمل و نقل-نوبت 1

امور گمرکی و حمل و نقل-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
امور گمركي و ترخيص كالا-نوبت 38

امور گمركي و ترخيص كالا-نوبت 38

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت صادرات

مدیریت صادرات

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاریابی و برندسازی در صادرات

بازاریابی و برندسازی در صادرات

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
ثبت سفارش الكترونيك در تجارت ديجيتال با سامانه NTSW

ثبت سفارش الكترونيك در تجارت ديجيتال با سامانه NTSW

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی