لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي داخلي-نوبت 45

آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي داخلي-نوبت 45

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی