لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
دوره DBA مشترک با دانشگاه Jean Moulin Lyon III

دوره DBA مشترک با دانشگاه Jean Moulin Lyon III

ارائه از: شراره خطيبي
 DBA- دوره درسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار- نوبت 17

DBA- دوره درسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار- نوبت 17

ارائه از: شراره خطيبي
 DBA- دوره درسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار- نوبت 16

DBA- دوره درسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار- نوبت 16

ارائه از: شراره خطيبي