لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
بازرگاني مقدماتي 1

بازرگاني مقدماتي 1

ارائه از: شهناز بهبودي
مدیریت صادرات

مدیریت صادرات

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
بازاریابی و برندسازی در صادرات

بازاریابی و برندسازی در صادرات

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
دوره مدیریت جامع بازرگانی

دوره مدیریت جامع بازرگانی

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی