لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
کاردانی حسابداری 43

کاردانی حسابداری 43

ارائه از: نامشخص
کاردانی بازرگانی 15

کاردانی بازرگانی 15

ارائه از: نامشخص
کارشناسی بازرگانی نوبت 10

کارشناسی بازرگانی نوبت 10

ارائه از: منيره حاصلي
کاردانی حسابداری نوبت 42

کاردانی حسابداری نوبت 42

ارائه از: منيره حاصلي
کاردانی بازرگانی نوبت 14

کاردانی بازرگانی نوبت 14

ارائه از: منيره حاصلي
مدیریت کسب و کار گرایش مالی و بازاریابی- مشترک با خواجه نصیر

مدیریت کسب و کار گرایش مالی و بازاریابی- مشترک با خواجه نصیر

ارائه از: فاطمه سليمي نمين
کاردانی حسابداری نوبت 41

کاردانی حسابداری نوبت 41

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کارشناسی حسابداری نوبت  13

کارشناسی حسابداری نوبت 13

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کارشناسی بازرگانی نوبت 9

کارشناسی بازرگانی نوبت 9

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی