لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
مدیریت منابع انسانی-نوبت 40

مدیریت منابع انسانی-نوبت 40

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت منابع انساني-نوبت 39

مديريت منابع انساني-نوبت 39

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
MBA يكساله- نوبت 4

MBA يكساله- نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت منابع انساني-نوبت 37

مديريت منابع انساني-نوبت 37

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
 مدیریت منابع انسانی نوبت 35

مدیریت منابع انسانی نوبت 35

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت منابع انسانی نوبت 34

مدیریت منابع انسانی نوبت 34

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی