لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)-نوبت 38

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)-نوبت 38

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت ارتباط با مشتري -نوبت 37

مديريت ارتباط با مشتري -نوبت 37

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
کلاسهای آموزشی همکاران واحد

کلاسهای آموزشی همکاران واحد

ارائه از: نامشخص
مديريت ارتباط با مشتري(CRM)-نوبت 36

مديريت ارتباط با مشتري(CRM)-نوبت 36

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی