لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
مهندسي فروش و فروشهاي حضوري نوبت 98

مهندسي فروش و فروشهاي حضوري نوبت 98

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
مهندسي فروش وفروشهاي حضوري-نوبت  96

مهندسي فروش وفروشهاي حضوري-نوبت 96

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهندسی فروش و فروش های حضوری-نوبت 97

مهندسی فروش و فروش های حضوری-نوبت 97

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
اصول و فنون مذاکره-نوبت 87

اصول و فنون مذاکره-نوبت 87

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی