لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
مدیریت منابع انسانی _ نوبت 42

مدیریت منابع انسانی _ نوبت 42

ارائه از: زهرا مقدم
مدیریت منابع انسانی نوبت 33

مدیریت منابع انسانی نوبت 33

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی