لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
مديريت منابع انساني _ 44

مديريت منابع انساني _ 44

ارائه از: زهرا مقدم
مدیریت منابع انسانی _ نوبت 42

مدیریت منابع انسانی _ نوبت 42

ارائه از: زهرا مقدم
مدیریت منابع انسانی نوبت 33

مدیریت منابع انسانی نوبت 33

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی