لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 1

مديريت جامع بازرگاني 1-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
امور گمركي و ترخيص كالا-نوبت 38

امور گمركي و ترخيص كالا-نوبت 38

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی