لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
اصول و فنون مذاکرات تجاري-نوبت 3

اصول و فنون مذاکرات تجاري-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت جامع بازرگاني 2-نوبت 52

مديريت جامع بازرگاني 2-نوبت 52

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی