لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
کانون ارزیابی و توسعه مدیران (صمت )

کانون ارزیابی و توسعه مدیران (صمت )

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی