لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
جامع مدیریت بازاریابی-نوبت 24

جامع مدیریت بازاریابی-نوبت 24

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت جامع بازاریابی-نوبت 23

مدیریت جامع بازاریابی-نوبت 23

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت بازاریابی  نوبت 21

مدیریت بازاریابی نوبت 21

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.امکان ثبت نام وجود ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی