لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
مديريت و برنامه ريزي هولدينگ (ازاستراتژي تا ساختار)-نوبت 4

مديريت و برنامه ريزي هولدينگ (ازاستراتژي تا ساختار)-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مديريت و برنامه ريزي هولدينگ از استراتژي تا ساختار

مديريت و برنامه ريزي هولدينگ از استراتژي تا ساختار

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی