لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
مدیریت اجرایی 45

مدیریت اجرایی 45

ارائه از: مهناز بيتندي
مدیریت اجرایی دوره 46

مدیریت اجرایی دوره 46

ارائه از: فرامرز شاه محمدی
دوره مديريت اجرايي 44

دوره مديريت اجرايي 44

ارائه از: سازمان مديريت صنعتي