لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
مهندسی فروش و فروش های حضوری-نوبت 95

مهندسی فروش و فروش های حضوری-نوبت 95

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهندسي فروش و فروش هاي حضوری-نوبت 95

مهندسي فروش و فروش هاي حضوری-نوبت 95

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
مهندسي فروش و فروش حضوري-نوبت 93

مهندسي فروش و فروش حضوري-نوبت 93

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی