لیست دوره‌های تخصصی
ارائه‌دهندگان
اساتید
مديريت ارتباط با مشتري(crm)_نوبت 1

مديريت ارتباط با مشتري(crm)_نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی