كارشناسي بازرگاني نوبت 8
 صفحه اصلی

كارشناسي بازرگاني نوبت 8

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.
امکان ثبت نام وجود ندارد.

تاریخ شروع: دوشنبه، 25 فروردین 1399، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.