مديريت اجرايي 141
 صفحه اصلی

مديريت اجرايي 141

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.
امکان ثبت نام وجود ندارد.

اقتصاد

مدل کسب و کار

بازاریابی دیجیتال

حسابداری برای مدیران

مدیریت رفتار سازمانی

اصول و فنون مذاکره

قانون تجارت

تاریخ شروع: دوشنبه، 25 فروردین 1399، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.