درس مديريت عمومي - تست
 صفحه اصلی

درس مديريت عمومي - تست

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: نسرين جزني

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 11 اردیبهشت 1399، 12:00 صبح

تاریخ پایان: پنج‌شنبه، 11 اردیبهشت 1399، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.