کارشناسی حسابداری نوبت 12
 صفحه اصلی

کارشناسی حسابداری نوبت 12

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد.
امکان ثبت نام وجود ندارد.

تاریخ شروع: چهارشنبه، 24 اردیبهشت 1399، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.