سلسله همایش های تخصصی از تئوری تا عمل، ماموریت دشوار HR در جهان پس از کرونا
 صفحه اصلی

سلسله همایش های تخصصی از تئوری تا عمل، ماموریت دشوار HR در جهان پس از کرونا

ارائه دهنده: عباس نوري زاده

استاد: ابراهيم شيخ

شهریه دوره: رایگان

تاریخ شروع: یکشنبه، 8 تیر 1399، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.