بازاريابي استراتژيک-نوبت 23
 صفحه اصلی

بازاريابي استراتژيک-نوبت 23

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: Alireza Khorram

شهریه دوره: رایگان

كسب وكار بين الملل

تاریخ شروع: یکشنبه، 22 تیر 1399، 12:00 عصر

تاریخ پایان: یکشنبه، 16 شهریور 1399، 4:00 عصر

به مدت: 1348 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.