کاردانی  حسابداری نوبت 40
 صفحه اصلی

کاردانی حسابداری نوبت 40

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: مهدى مردانه

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری

مبانی حسابداری مدیریت

تاریخ شروع: سه‌شنبه، 31 تیر 1399، 1:00 عصر

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.