حسابداري ارزش منابع انساني
 صفحه اصلی

حسابداري ارزش منابع انساني

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد:

شهریه دوره: رایگان

تاریخ شروع: یکشنبه، 26 مرداد 1399، 5:00 عصر

تاریخ پایان: یکشنبه، 2 شهریور 1399، 7:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.