مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه-نوبت32
 صفحه اصلی

مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه-نوبت32

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: عليرضا فرهادپور

شهریه دوره: رایگان

13 مرداد

تاریخ شروع: دوشنبه، 13 مرداد 1399، 10:00 صبح

تاریخ پایان: دوشنبه، 20 مرداد 1399، 12:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.