مدیریت عمومی
 صفحه اصلی

مدیریت عمومی

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: سهیل ابوالحسني

شهریه دوره: رایگان

تاریخ شروع: جمعه، 10 مرداد 1399، 11:00 صبح

تاریخ پایان: جمعه، 17 مرداد 1399، 1:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.