مديريت مدرن خريد، تامين کالا و خدمات
 صفحه اصلی

مديريت مدرن خريد، تامين کالا و خدمات

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: فرزاد امير

تاریخ شروع: دوشنبه، 13 مرداد 1399، 3:00 عصر

تاریخ پایان: دوشنبه، 10 شهریور 1399، 5:00 عصر

به مدت: 674 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.